HIDA President visited IMT for collaboration programs in coming years

Posted by | News | 0 |

Spread the love

On 24 July 2015, HIDA President (The Overseas Human Resources and Industry Development Association), Mr. Kazuo Kaneko had visited IMT in a formal meeting with IMT President for collaboration opportunities in new period.


Những nội dung chính được đề cập trong buổi làm việc giữa HIDA và IMT bao gồm:

  1. Báo cáo hoạt động của HIDA: tổng kết một số hoạt động chính diễn ra gần đây những và thành tựu nổi bật của HIDA trong các chương trình đào tạo và phái cử chuyên gia, cũng như các chương trình Japanese Language của HRI (HIDA Research Institute).
  2. Báo cáo hoạt động của Viện IMT/AVAS: tổng kết các thành tựu, xu hướng hoạt động gần đây và kế hoạch hành động cho tương lai
  3. Nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam: báo cáo bởi Viện IMT/AVAS về các nhu cầu hiện nay và những vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam
  4. Những lĩnh vực hợp tác giữa HIDA và IMT/AVAS: thảo luận về việc hợp tác trong tương lai giữa HIDA và IMT/AVAS trong các lĩnh vực tổ chức hiện tại của HIDA (các chương trình vốn ODA, NGCs, HRI) và những cơ hội tiềm năng khác…
  5. Kế hoạch hành động cho việc hợp tác giữa HIDA và IMT/AVAS: kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn, những nhiệm vụ cần thiết trước cuộc họp tới giữa HIDA và IMT (tháng 01/2016)
The meeting between HIDA và IMT at IMT head office guested Mr. Kazuo Kaneko – HIDA President và HRI Representatives, Mr. Phạm Ngọc Tuấn – IMT President và Mr. Lưu Nhật Huy – IMT Managing Director

Những điểm quan trọng được phía HIDA đề cập trong buổi làm việc như kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn chuẩn bị cho việc khởi động các dự án phát triển nguồn nhân lực và trung tâm HRD tại Việt Nam, các hoạt động hợp tác định hướng kinh doanh với HRI…


Leave a Reply